menu

PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI AIZDEVUMIEM „NAUDAS KREDĪTS”

Šis Aizdevuma līgums noslēgts starp Aizņēmēju un Aizdevēju SIA "VIA SMS", reģistrācijas numurs 40103259867, juridiskā adrese: Rīga, Roberta Hirša iela 1, LV-1045 (turpmāk – Aizdevējs)

Līgumā lietoto terminu skaidrojums:
Aizdevums” - naudas līdzekļi, kurus saskaņā ar šī Aizdevuma līguma noteikumiem, Aizdevējs aizdod Aizņēmējam;
Aizdevuma kopējās izmaksas Aizņēmējam” – visas izmaksas, tajā skaitā Procenti, Aizdevuma piešķiršanas komisija un jebkādi citi maksājumi, kas Aizņēmējam jāmaksā saistībā ar Aizdevuma līgumu un kas ir Aizdevējam zināmi;
Aizdevuma līgums” - starp Aizdevēju un Aizņēmēju uz šajā līgumā paredzētajiem noteikumiem noslēgtais Aizdevuma līgums;
Aizdevuma līguma speciālie noteikumi” -  no Aizdevēja puses Aizņēmējam izteikts piedāvājums, kas ietver šī Aizdevuma līguma būtiskās sastāvdaļas: Aizņēmēja personas datus, Aizdevuma summu, Aizdevuma termiņu, Procentu likmi, GPL, Atlaides (ja tādas piemērotas) un citus Aizņēmējam piešķirtā Aizdevuma speciālos noteikumus, kuri savukārt no Aizņēmēja puses ir akceptēti, noslēdzot šo līgumu. Aizdevuma līguma speciālie noteikumi ir atrodami šī Līguma Pielikumā Nr.1 un pēc šī līguma apstiprināšanas no Aizņēmēja puses, kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu;  
Aizdevējs” - sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VIA SMS”, vienotās reģistrācijas Nr. 40103259867, juridiskā adrese: Rīga, Roberta Hirša iela 1, LV-1045.
Aizdevēja bankas konts” – Aizdevēja bankas konts, kas norādīts Mājas lapā vai Aizņēmējam nosūtītajā Rēķinā;
Aizņēmējs” - Aizdevuma līguma 1.1.punktā noteiktajām prasībām atbilstoša, rīcībspējīga fiziska persona, kas noslēdz šo līgumu, aizņemoties naudas līdzekļus no Aizdevēja;
Aizņēmēja konts” - uz Aizņēmēja vārda jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērts norēķinu konts, kas norādīts Lietotāja profilā un uz kuru, saskaņā ar šī līguma noteikumiem, Aizdevējs pārskaita Aizņēmējam noteiktu naudas summu - Aizdevumu;
Aizņēmēja reģistrācijas komisija” - komisijas maksa, ne mazāka kā 0.01 apmērā, ko,
saskaņā ar Aizdevuma līguma noteikumiem, Aizņēmējs maksā par reģistrēšanos Mājas lapā; Par otro un katru turpmāko reģistrēšanās reizi Mājas lapā Aizņēmējs nemaksā Aizņēmēja reģistrācijas komisiju;
Aizdevuma pieprasījums” - atbilstoši Aizdevuma līgumam Mājas lapā no Lietotāja profila noformēta Aizņēmēja izteikta griba (pieprasījums) – priekšlikums Aizdevējam izsniegt Aizdevumu un noslēgt ar Aizdevēju Aizdevuma līgumu, kā arī Aizņēmēja atļauja Aizdevējam veikt Aizņēmēja personas datu apstrādi. Vienlaikus Aizdevuma pieprasījums nozīmē, ka Aizņēmējs ir iepazinies ar Aizdevuma līguma speciālajiem noteikumiem, tos akceptējis un vēlas, lai tie kļūtu par Aizdevuma līguma neatņemamu sastāvdaļu;
 “Aizdevuma atmaksas datums” - Aizdevuma termiņa pēdējā diena, kad Aizņēmējam, atbilstoši Aizdevuma līguma noteikumiem, jāveic attiecīgais Aizdevuma atmaksas un Procentu maksājums;
Aizdevuma termiņš” - Aizdevēja piedāvāts un Aizņēmēja apstiprināts termiņš, kurš iestājas Aizdevuma līguma spēkā stāšanās dienā un beidzas Aizdevuma pilnas atmaksas dienā;
Aizdevuma atmaksas grafiks” – saskaņā ar šo Aizdevuma līgumu Aizņēmēja piekrišana veikt Aizdevuma un Procentu apmaksu daļās – noteikta skaita ikmēneša maksājumos. Aizdevuma atmaksas grafiks tiek nosūtīts uz Aizņēmēja norādīto e-pasta adresi.
Atlaide” - Aizdevēja piemērota atlaide un/vai atvieglojumi Aizdevuma piešķiršanas komisijai un/vai
Pagarināšanas komisijas maksai, un/vai Aizdevumam. Aizdevējs izvieto paziņojumu par atlaides piemērošanu Aizdevēja Mājas lapā un/vai Lietotāja profilā, un/vai Aizņēmējam nosūta paziņojumu par atlaides piemērošanu uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā Aizņēmēja norādīto e-pasta adresi;
Atmaksas termiņa pagarināšana” - Aizdevuma atmaksas grafikā noteiktā ikmēneša maksājuma atlikšana uz vienu mēnesi, par kuru Aizņēmējs maksā Aizdevējam tikai Procentus par Aizņēmuma lietošanu. Atmaksas termiņa pagarināšanas gadījumā, kopējais Aizdevuma atmaksas grafika termiņš tiek pagarināts par vienu mēnesi;
“GPL” - Aizdevuma kopējās izmaksas Aizņēmējam, kas izteiktas gada procentos no Aizdevuma kopējās summas, kas tiek aprēķināts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.10.2016. noteikumiem Nr.691 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”;
Lēmums par Aizdevuma piešķiršanu” - saskaņā ar Aizdevuma līgumu izteikta Aizdevēja piekrišana – akcepts noslēgt Aizdevuma līgumu ar Aizņēmēju un izsniegt tam Aizdevumu;
Lietotāja profils” - Aizņēmēja personīgā informācijas lapa Mājas lapā, kas, pēc Aizņēmēja reģistrācijas Mājas lapā, tiek veidota automātiski un ir pastāvīgi pieejama Aizņēmējam pēc Aizņēmēja lietotāja vārda un paroles ievadīšanas Mājas lapā;
Līgumsods” – maksājums, ko Aizņēmējs maksā Aizdevējam par nepienācīgu Aizdevuma līguma izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā (termiņā), kā rezultātā Aizdevējam ir radušies zaudējumi. Līgumsods ir pieaugošs, taču nevar būt lielāks par 0,5% dienā no kavētā Aizdevuma pamatsummas un kopumā nedrīkst pārsniegt vairāk par 10% no kavētās Aizdevuma pamatsummas;
LR” – Latvijas Republika;
Mājas lapa” - Aizdevēja interneta mājas lapa ar adresi www.viacredit.lv, kurā Aizņēmējs elektroniski reģistrējas, izveido savu Lietotāja profilu un apliecina savu piekrišanu Aizdevuma līguma noteikumiem, noslēdzot Aizdevuma līgumu;
Nokavējuma procenti” – atlīdzība, ko Aizņēmējs maksā Aizdevējam saistībā ar Aizdevuma atmaksas kavējumu un kuras likme nevar pārsniegt 36% virs piemērotās Procentu likmes gadā. Aprēķinātie Nokavējuma procenti kopā nedrīkst pārsniegt kavētā Aizdevuma pamatsummu.
Parole” - Aizņēmēja reģistrācijas procesā Aizņēmēja paša brīvi izvēlēta un Lietotāja profilā norādīta ciparu un burtu kombinācija, kuru izmantojot, Aizņēmējs apliecina savu identitāti, līgumā paredzētajā veidā un kārtībā iesniedzot Aizdevuma pieprasījumu Aizņēmējam. Atbilstoši šī līguma noteikumiem, Aizņēmēja pienākums ir rūpēties un nodrošināt, lai Parole nekļūtu zināma Trešajai personai;
Politiski nozīmīga persona - persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.
Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis – persona, kura ir politiski nozīmīgas personas laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, vecāks, vecvecāks vai mazbērns, brālis vai māsa.
Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona - fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar Politiski nozīmīgu personu vai Politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli Līguma izpratnē, vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar Politiski nozīmīga personu vai Politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli Līguma izpratnē, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots Politiski nozīmīga personas vai Politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa labā.
Puses” - Aizņēmējs un Aizdevējs, abi kopā;
Puse” - Aizņēmējs vai Aizdevējs,
Procenti” - saskaņā ar Aizdevuma līguma noteikumiem procentos izteikta maksa, kuru Aizņēmējs maksā Aizdevējam par Aizdevuma summas lietošanu un to apmērs ir noteikts Aizdevuma līguma speciālajos noteikumos.
Rēķins” - Aizdevēja sagatavots rēķins Aizdevuma atmaksai, Procentu vai kādu citu no šī līguma noteikumiem izrietošu maksājumu samaksai.
Trešā persona” - jebkura persona, kura nav uzskatāma par šī līguma pusi.

1. Priekšnoteikumi Aizdevuma saņemšanai.
1.1. Lai saņemtu Aizdevumu, Aizņēmējam ir jāatbilst, un, piekrītot šī līguma noteikumiem, Aizņēmējs apliecina, ka tas visā līguma darbības laikā atbildīs sekojošiem tālāk uzskaitītiem kritērijiem:
1.1.1. Aizņēmējs ir rīcībspējīga fiziska persona;
1.1.2. Aizņēmējs ir 20 līdz 70 gadus vecs;
1.1.3. Aizņēmējs ir deklarējis savu dzīves vietu Latvijas Republikā un nodokļu un nodevu piemērošanu regulējošo normatīvo aktu ietvaros tas ir uzskatāms par rezidentu;
1.1.4. Aizņēmējam ir mobilā tālruņa numurs, uz kuru tas ir sasniedzams visā Aizdevuma līguma darbības laikā, ko Aizņēmējs ir paziņojis Aizdevējam, piesakoties Aizdevuma saņemšanai;
1.1.5. Aizņēmējam ir atvērts konts Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē;
1.1.6. Aizdevuma pieprasījuma nosūtīšanas laikā un Aizdevuma līguma noslēgšanas laikā Aizņēmējs neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko, vielu ietekmē un spēj vadīt un saprast savu darbību;
1.1.7. Aizņēmējam ir pietiekami un regulāri ikmēneša ieņēmumi, kas ļauj atmaksāt Aizdevumu.
1.2. Lai saņemtu Aizdevumu, Aizņēmējs reģistrējas Mājas lapā. Reģistrējoties, Aizņēmējs sastāda savu Paroli, izmantojot kuru, turpmāk pēc reģistrācijas Aizņēmējs, veicot Aizdevuma pieprasījumus, šajā līgumā paredzētajā kārtībā, apliecina savu identitāti.
1.3. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Aizņēmēja reģistrāciju Mājas lapā. Aizdevējam nav pienākums jebkādi pamatot šādu atteikumu;
1.4. Reģistrācijas procesa laikā, Aizņēmējs no Aizņēmēja konta pārskaita uz Aizdevēja kontu Aizņēmēja reģistrācijas komisijas maksu.
1.5.Reģistrējoties, Aizņēmējam ir jāievēro Aizdevēja Mājas lapā sniegtie norādījumi.
1.6. Aizņēmēja reģistrācijas komisijas maksa netiek atmaksāta Aizņēmējam.
1.7.  Pēc notikušas Aizņēmēja reģistrācijas Mājas lapā, Aizdevējs nosūta Aizņēmējam viņā norādītajā saziņas valodā Aizdevuma līgumu uz Aizņēmēja reģistrējoties uzrādīto e-pasta adresi. Lietotāja profils tiek aktivizēts pēc tam, kad Aizņēmējs no Aizņēmēja konta pārskaita uz Aizdevēja kontu Aizņēmēja reģistrācijas komisiju, un Aizņēmējs reģistrācijas laikā ievada Mājas lapā Paroli.
1.8. Aizņēmējs aizpilda Aizdevuma pieprasījumu Mājas lapā Lietotāja profilā, norādot tajā visas pieprasītās ziņas, t.sk. Aizdevuma summu un Aizdevuma termiņu. 
1.9. Ar reģistrācijas procesa Mājas lapā pabeigšanas brīdi, Aizņēmējs piekrīt, ka ir devis atļauju Aizdevējam pieprasīt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai sekojošus personas datus par pēdējiem sešiem mēnešiem pirms datu pieprasīšanas dienas:
1.9.1. informāciju par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem;
1.9.2. informāciju par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību;
1.9.3. informāciju par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru.
1.10. Uzsākot sadarbības attiecības, Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā un Lietotāja profilā sniegtās ziņas ir patiesas un Aizņēmējs ir norādījis patiesu informāciju par Politiski nozīmīgas personas statusu vai piederību Politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa statusam, vai Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas statusam. Aizņēmējs apzinās tiesiskās sekas par nepatiesu ziņu sniegšanu. Aizdevējam ir tiesības zvanīt uz Aizņēmējam reģistrējoties uzrādīto mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru vai jebkuru citu telefona numuru, lai sasniegtu Aizņēmēju.
1.11. Reģistrējoties Mājas lapā un iesniedzot Aizdevuma pieprasījumu, Aizņēmējs iepazīstas ar Aizdevuma līguma noteikumiem un apliecina, ka Aizņēmējam nav nekādu aktuālu kavētu parādsaistību pret Trešām personām, Aizņēmējs nav reģistrēts kā pašreizējs parādnieks kādā no parādnieku datu bāzēm vai kādā datu bāzē kredītvēstures veidošanai, nepastāv tādi Aizņēmējam šobrīd zināmi apstākļi, kas varētu negatīvi ietekmēt Aizņēmēja maksātspēju, Aizņēmējs ir iepazinies ar Aizdevuma līguma noteikumiem, un tie atbilst Aizņēmēja gribai.
1.12. Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā un Lietotāja profilā sniegtās ziņas ir patiesas. Aizņēmējs apzinās tiesiskās sekas par nepatiesu ziņu sniegšanu. Aizdevējam ir tiesības zvanīt uz Aizņēmējam reģistrējoties uzrādīto mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru vai jebkuru citu telefona numuru, lai sasniegtu Aizņēmēju.
1.13. Aizdevuma termiņa notecējums iesākas ar dienu, kad Aizņēmējs saskaņā ar Aizdevuma līgumu ir saņēmis Aizdevumu.

2. Aizdevuma izsniegšana.
2.1. Pēc tam, kad Aizņēmējs ir iesniedzis Aizdevējam Aizdevuma pieteikumu, Aizdevējs tā darba laikā (darba dienās no 8:00-22:00, brīvdienās no 9:00-20:00) pieņem Lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu un pozitīvā lēmuma gadījumā veic Aizdevuma izmaksu Aizņēmējam uz Aizņēmēja norādīto kontu. Pirms Aizdevuma izmaksas Aizdevējs nosūta uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā norādīto e-pasta adresi Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapu un Aizdevuma līgumu, vienlaicīgi informējot Aizņēmēju par pieņemto lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu, nosūtot ziņu uz Aizņēmēja mobilo tālruni ar informāciju par piedāvāto:
2.1.1. Aizdevuma summu;
2.1.2. GPL;
2.1.3. Atmaksājamo summu.
2.2.  Aizdevējs izsaka piekrišanu Aizdevēja piedāvājumam, nosūtot ziņu uz Aizdevēja mobilo tālruni.  Līgumā noteiktajā kārtībā iesniegts Aizdevuma pieprasījums apliecina, ka Aizņēmējs vēlas saņemt Aizdevumu saskaņā ar Aizdevuma līguma noteikumiem, kā arī to, ka Aizņēmējs ir pilnīgi iepazinies ar Aizdevuma līguma noteikumiem, piekrīt tiem un atzīst tos sev par saistošiem.
2.3. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Aizdevuma izsniegšanu Aizņēmējam, informējot par to Aizņēmēju. Aizdevējam nav pienākums pamatot šādu atteikumu. Ja Aizdevējs atsaka Aizņēmējam izsniegt Aizdevumu, Aizdevuma līgums atzīstams par it kā nemaz nepastāvējušu, izņemot Aizņēmēja sniegtā piekrišana savu personas datu apstrādei.
2. 4. Aizdevuma izmaksa Aizņēmēja kontā nozīmē, ka Aizdevējs ir akceptēji šī Aizdevuma līguma noteikumus un Aizdevuma līgums ir stājies spēkā. Ar Aizdevuma pārskaitījuma veikšanas brīdi uzskatāms, ka Aizņēmējs ir saņēmis Aizdevumu un tam ir saistoši Aizdevuma līguma noteikumi. 
2.5. Aizņēmējam vienlaicīgi var tikt izsniegt vairāki Aizdevumi, Aizdevējam iepriekš, pirms citu Aizdevumu izsniegšanas, rūpīgi izvērtējot Aizņēmēja spēju atmaksāt šo un citus aizdevumus. Aizdevējs neizskata Aizdevuma pieprasījumu un nepieņem lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu, ja Aizņēmējs ir pārkāpis kādu no iepriekš ar Aizdevēju noslēgtā Aizdevuma līguma noteikumiem. Aizdevējam ir tiesības pieteikties Aizdevumam atkārtoti.
2.6. Kad Aizdevējs pārskaita Aizdevumu uz Aizņēmēja kontu, ir uzskatāms, ka Aizņēmējs ir saņēmis Aizdevumu.
2.7. Ja Aizdevējs izsniedz Aizņēmējam pirmo Aizdevumu, Aizdevējs izveido mājas lapā www.viacredit.lv Aizņēmēja lietotāja kontu, pamatojoties uz Aizdevuma līguma pieteikumā norādīto Aizņēmēja e-pasta adresi.
2.8. Pirms tiek noslēgts Aizdevuma līgums, Aizdevējam ir tiesības, saskaņā ar tā īstenoto kredītpolitiku, piedāvāt Aizņēmējam aizņemties mazāku summu nekā tā, ko Aizņēmējs ir norādījis savā Aizdevuma pieteikumā. Šādos gadījumos Aizdevējs nosūta Aizņēmējam īsziņu SMS veidā uz viņa norādīto  mobilā tālruņa numuru, izsakot tam attiecīgu Aizdevuma līguma grozījumu piedāvājumu. Ja Aizņēmējs atbildot nosūta Aizdevējam attiecīgu apstiprinājuma īsziņu SMS veidā (drukātiem latīņu burtiem atslēgas vārdu VIA OK), uzskatāms, ka Puses ir vienojušās par Aizdevuma summas un citu ar to saistīto līguma noteikumu izmaiņām.

3. Atteikuma tiesības.
3.1. Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Aizdevuma līguma 14 dienu laikā no Aizdevuma līguma spēkā stāšanās brīža, nosūtot Aizdevējam rakstveida iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu uz e-pasta adresi [email protected] vai pa pastu ierakstītā sūtījumā uz Aizdevēja juridisko adresi Rīga, Roberta Hirša iela 1, LV-1045.
3.2. Iesniegumā par atteikuma tiesību izmantošanu Aizņēmējam ir pienākums norādīt šādas ziņas:
3.2.1. Aizņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu;
3.2.2. Klienta numuru;
3.2.2. paziņojumu par atkāpšanos no Aizdevuma līguma un pirmstermiņa Aizdevuma atmaksu;
3.2.3. iesnieguma sastādīšanas vietu un laiku;
3.2.4. Aizņēmēja parakstu.
3.3. Ja Aizņēmējs izmanto Aizdevuma līgumā paredzētās atteikuma tiesības, Aizņēmējam ir pienākums 30 dienu laikā no rakstveida iesnieguma par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīšanas atmaksāt Aizdevējam Aizdevumu un Procentus par laika periodu no Aizdevuma saņemšanas dienas līdz dienai, kad tas atmaksāts.
3.4. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Aizņēmējs sedz Aizdevējam 3.3. punktā norādīto Procentu maksājumu un arī tās izmaksas, ko Aizdevējs veicis publiskai personai, ja tādas ir radušās, saistībā ar Aizdevuma līguma noslēgšanu.

4. Aizdevuma piešķiršana.
4.1. Aizdevējs piešķir Aizņēmējam Aizdevumu saskaņā ar Aizdevuma atmaksas grafiku, kas atrodams šī Aizdevuma līguma speciālajos noteikumos (Pielikums Nr.1).
4.2. Aizņēmējs maksā Aizdevējam Procentus par Aizdevuma lietošanu, kas sadalīti ikmēneša maksājumos, kuru apmēru piedāvājis Aizdevējs un apstiprinājis Aizņēmējs.
4.3. Aizdevuma kopējās izmaksas atbilst LR normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem un GPL, kas tiek aprēķināta saskaņā ar LR Ministru kabineta 25.10.2016. noteikumiem Nr.691 "Noteikumi par patērētāja kreditēšanu", izmantojot šajā līgumā noteikto Procentu apmēru.
4.4. Aizdevuma kopējās izmaksas Aizņēmējam ir norādītas Aizdevuma līgumam pievienotajā Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapā (Pielikums Nr.2) sadaļā “Gada procentu likme”. 
4.5. GPL un Procentu likme par Aizdevuma izmantošanu tiek norādīta Aizdevuma līguma speciālajos noteikumos, kas pieejami Pielikumā Nr.1.
4.6.Aizdevējs, izsniedzot Aizdevumu, var piemērot Aizņēmējam Atlaidi, samazinot jebkuru Aizdevuma pamatsummas un/vai Procentu, un/vai aprēķināto Nokavējuma Procentu, un/vai Līgumsoda apmēru.

5. Aizdevuma atmaksa.

5.1. Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam Aizdevumu un Procentus šī līguma Pielikumā Nr.1 norādītajā apmērā saskaņā ar Aizdevuma līguma noteikumiem un Aizdevēja nosūtīto Rēķinu, kas sagatavots elektroniski, derīgs bez paraksta un nosūtīts uz Aizņēmēja norādīto e-pasta adresi. Aizdevuma līgumā noteiktā Aizņēmēja maksājumu saistība ir izpildīta ar brīdi, kad maksājumu summa ir ieskaitīta Aizdevēja kontā.
5.2. Aizdevuma līguma speciālajos noteikumos noteiktos kārtējos maksājumus Aizņēmējam ir pienākums visā Aizdevuma līguma darbības laikā maksāt reizi 30 dienu periodā, sākot no Aizdevuma līguma noslēgšanas dienas. Procentu likme ir aprēķināta un piemērota, pieņemot, ka kalendārajā gadā ir 360 dienas.
5.3. Gadījumā, ja Aizņēmējs, veicot kārtējo maksājumu, samaksā naudas summu, kas pārsniedz maksājuma apmēru, Aizdevējs to attiecina uz nākamiem kārtējiem maksājumiem saskaņā ar Aizdevuma līguma speciālajiem noteikumiem, izņemot gadījumus, kad Aizņēmējs, veicot maksājumu, maksājuma mērķī norāda vēlmi naudas summu, kas pārsniedz maksājuma apmēru, attiecināt uz Aizdevuma pirmstermiņa apmaksu, saskaņā ar Aizdevuma līguma 5.10. punkta noteikumiem.
5.4. Aizdevuma līgumā noteikto maksājumu izpilde tiek veikta Aizdevuma valūtā. Ja kāda no Aizdevuma līgumā noteikto maksājumu izpilde tiek veikta citā valūtā nekā Aizdevuma valūtā, tiek veikta valūtas, kurā tiek veikts maksājums, konvertācija uz Aizdevuma valūtu. Kurss ir atbilstošs tās Aizdevēja bankas Aizdevuma valūtas pārdošanas kursam, uz kuras kontu tiek pārskaitīts Aizdevums pie Aizdevuma atmaksas, dienā, kad tiek veikts pārskaitījums.
5.5. Visus no Aizdevuma līguma un citu sniegto pakalpojumu noteikumiem izrietošos maksājumus Aizņēmējs veic, pārskaitot tos uz Aizdevēja kontu.
5.6. Aizdevuma līgumā noteiktā Aizņēmēja maksājumu saistība ir izpildīta ar brīdi, kad maksājumu summa ir ieskaitīta Aizdevēja kontā.
5.7. Aizņēmējam ir pienākums, veicot jebkādu maksājumu, saskaņā ar Aizdevuma līgumu, norādīt maksātāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, Aizdevēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, Aizdevēja kontu, Klienta numuru un apmaksājamā Rēķina numuru.
5.8. Ja Aizdevējs no Aizņēmēja saņem maksājumu, kuru nav iespējams identificēt, tad šāds maksājums netiek uzskatīts par saņemtu līdz tā identifikācijas brīdim un Aizdevējam ir tiesības vienlaicīgi piemērot Aizņēmējam Līgumsodu vai Nokavējuma procentus saskaņā ar Aizdevuma līgumu. Šis noteikums tiek piemērots gadījumā, ja Aizdevējam, izmantojot Aizdevēja rīcībā esošos saziņas līdzekļus ar Aizņēmēju (Aizņēmēja pieteikuma noformēšanas procesā norādītais telefona numurs, e-pasts vai arī Aizdevēja paziņojums Lietotāja profilā), nav izdevies sazināties ar Aizņēmēju un noskaidrot maksājuma mērķi.
5.9. Aizdevēja prasījumi pret Aizņēmēju tiek dzēsti šādā secībā: citi no Aizdevuma līguma un citu sniegto pakalpojumu noteikumiem izrietošie maksājumi, Nokavējuma procenti, Procenti, Aizdevuma pamatsummas un Līgumsoda dzēšana.
5.10. Aizņēmējs ir tiesīgs veikt pilnīgu Aizdevuma līgumā noteikto maksājumu izpildi pirms Aizdevuma atmaksas datuma, ievērojot Aizdevuma līguma 4.1., 5.4., 5.3., 5.8.punktu noteikumus. Šādas pirmstermiņa izpildes gadījumā Aizņēmējs maksā Aizdevējam Aizdevumu un uzkrātos Aizdevuma Procentus par laika periodu no Aizdevuma saņemšanas dienas līdz dienai, kad tas atmaksāts. Maksājamo procentu apmēru dienā aprēķina neatmaksātā aizdevuma summu reizinot ar skaitli, ko iegūst, gada aizņēmuma procentu likmi dalot ar 360 (trīs simti sešdesmit) vai arī mēneša procentu aizdevuma likmi dalot ar 30 (trīsdesmit). Aizņēmējam par tiesību izmantošanu pildīt kredīta saistības pirms noteiktā termiņa ir rakstveidā jāinformē Aizdevējs, nosūtot e-pastu uz [email protected] vai pa pastu ierakstītā sūtījumā uz Aizdevēja juridisko adresi Rīga, Roberta Hirša iela 1, LV-1045. Šāda atmaksāšana apliecinās Aizņēmēja īstu gribas izteikumu veikt pilnīgu Aizdevuma līgumā noteikto maksājumu izpildi pirms Aizdevuma atmaksas datuma.
5.11. Informācija par Aizdevuma atmaksu, Procentiem, aprēķinātajām Nokavējumu procentu vai Līgumsoda summām, un cita ar Aizdevuma līguma izpildi saistītā informācija ir pieejama Aizņēmēja Lietotāja profilā Mājas lapā.
5.12. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs Rēķinu sagatavo elektroniski, un tas ir derīgs bez paraksta. Aizņēmējs ir informēts, ka Aizdevēja izsniegtajam Rēķinam ir informatīvs raksturs un Rēķina nesaņemšanas gadījumā Aizņēmējs veic maksājumu Aizdevuma atmaksas datumā saskaņā ar Aizdevuma līguma noteikumiem. 

6. Atmaksas termiņa pagarināšana.
6.1. Aizņēmējam ir tiesības ierosināt Aizdevējam Aizdevuma Atmaksas termiņa pagarināšanu neierobežotu reižu skaitu.  Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Atmaksas termiņa pagarināšanu, nepamatojot atteikuma iemeslu Aizņēmējam.
6.2. Atmaksas termiņa pagarināšanas gadījumā Aizņēmējs maksā Aizdevējam Procentus par Aizņēmuma lietošanu un Aizdevuma atmaksas grafikā noteiktā ikmēneša pamatsummas maksājuma atlikšana uz vienu mēnesi.  Aizdevējs nosūta Aizņēmējam vienošanos par šī līguma grozījumiem, kas stājas spēkā brīdī, kad Procentu maksājums ir saņemts Aizdevēja bankas kontā.

7. Pušu tiesības un pienākumi.

7.1. Aizņēmējam ir tiesības izmantot Aizdevumu jebkādam likumīgam mērķim.
7.2. Aizņēmējs apņemas savlaicīgi atmaksāt Aizdevējam Aizdevumu un Procentus atbilstoši Aizdevuma līgumam un Rēķinam līdz Aizdevuma atmaksas datumam, veicot pārskaitījumu uz Aizdevēja kontu. Aizņēmējam ir tiesības atmaksāt Aizdevējam Aizdevumu, izmantojot Aizdevēja Mājas lapā piedāvāto iespēju norēķināties ar karti.
7.3. Ja mainās Aizņēmēja reģistrācijas laikā uzrādītais Aizņēmēja konts vai mainās jebkura cita Aizņēmēja
reģistrācijas laikā sniegtā informācija, Aizņēmējs nekavējoties veic Lietotāja profilā izmaiņas un ievada Lietotāja profilā aktuālo informāciju. Aizņēmēja bankas konta maiņas gadījumā, Aizņēmējs pārskaita 0,01 EUR uz jebkuru no Aizdevēja bankas kontiem, maksājuma mērķī norādot: “Bankas konta maiņa”. 
7.4. Aizņēmējs apņemas bez ierunām izpildīt Aizdevuma līguma saistības un sakarā ar to izpildi uzņemas nokavējuma seku un nejaušības risku. Nejaušības risku Aizņēmējs uzņemas tikai, ja Aizņēmējs rīkojies pretēji normatīvajiem aktiem vai pretēji Aizdevuma līguma noteikumiem.
7.5. Aizņēmējs apņemas ar pienācīgu rūpību sekot, lai Aizņēmēja konfidenciālā informācija (tajā skaitā jebkādi Aizņēmēja personas dati – tajā skaitā arī Parole; ar Aizņēmēja kontu saistīta informācija – tajā skaitā arī internetbanku kodu kartes un kalkulatori, paroles un lietotāja vārdi ne pie kādiem apstākļiem nenonāktu Trešo personu rīcībā. Šī punkta izpratnē par Trešajām personām ir atzīstami arī Aizņēmēja ģimenes locekļi, radinieki, u.c. jebkādas fiziskas un juridiskas personas. Aizņēmējam ir pienākums rūpēties un garantēt Aizdevējam, ka Aizdevuma līgumu patiešām noslēdz pats Aizņēmējs nevis kāda Trešā persona, lietojot Aizņēmēja personas datus. Aizņēmēja ar nodomu vai klusējot izsniegts pilnvarojums Trešajām personām Aizņēmējam ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas.
7.6. Gadījumā, ja Aizņēmējs ir ziņojis tiesībsargājošām iestādēm par noziedzīgu nodarījumu, kura izdarīšanai izmantoti Aizņēmēja personas dati, Aizņēmējam ir pienākums pierādīt Aizdevējam, ka viņš ir ievērojis pienācīgu rūpību saskaņā ar šajā punktā iepriekš norādīto. Aizņēmējam jāsadarbojas ar tiesībsargājošām iestādēm un jāveicina noziedzīga nodarījuma izmeklēšana, jānorāda iestādēm Aizdevējs kā cietušais kriminālprocesa ietvaros. Iestāžu pieņemtos lēmumus Aizņēmējam ir pienākums iesniegt Aizdevējam. Ja Aizņēmējs nepilda norādīto – Aizdevējs turpina uzskatīt, ka Aizdevumu saņēmis ir pats Aizņēmējs ar visām no tā izrietošajām sekām. Šajā gadījumā Aizņēmējs atbild par visiem zaudējumiem, ko tas ar savu darbību un bezdarbību ir nodarījis Aizdevējam.
7.7. Aizņēmējs ir brīdināts par likumā noteikto kriminālatbildību, veicinot un atbalstot noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu no Trešo personu puses. 
7.8. Aizdevējam ir pienākums izmaksāt Aizņēmējam Aizdevumu, veicot pārskaitījumu uz Aizņēmēja kontu, pēc Aizdevuma līguma noslēgšanas.

7.9. Aizņēmējam ir nekavējoties jāziņo Aizdevējam par izmaiņām Aizņēmēja personas datos, tostarp informācijā ja ir iegūts/zaudēts Politiski nozīmīgas personas vai Politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa, vai Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas statuss, darba attiecību pārtraukšanu, darba algas vai Aizņēmēja kopējo ieņēmumu samazinājumu, kā arī, ja ir mainījušies Maksājumu kartes dati.
7.10. Vienlaicīgi ar šī Aizdevuma līguma noslēgšanu Aizņēmējam ir tiesības pieteikties uz citiem Aizdevēja piedāvātiem kredītu produktiem, kas pieejami mājas lapās www.viasms.lv un www.savacard.lv, iesniedzot atbilstošu pieteikumu Aizņēmēja Lietotāja profilā.8. Atbildība.
8.1. Aizņēmējs atbild Aizdevējam par Mājas lapā, Lietotāja profilā un Aizdevuma pieprasījumā minēto, kā arī saskaņā ar Aizdevuma līguma noteikumiem sniedzamo ziņu patiesumu, precizitāti un pilnību. 
Aizņēmējam ir nekavējoties jāziņo Aizdevējam par jebkuras Aizņēmēja reģistrācijas laikā sniegtās informācijas izmaiņām – ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc attiecīgajām izmaiņām.
8.2. Ja Aizņēmējs kavē Aizdevuma līgumā noteiktos maksājumus, Aizņēmējs maksā Aizdevējam Līgumsodu vai Nokavējuma procentus no kopējās kavētās Aizdevuma pamatsummas par katru kavējuma dienu šajā Aizdevuma līgumā un LR normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
8.3. Aizdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Aizdevuma līguma un pieprasīt Aizņēmējam Aizdevuma līgumā noteikto maksājumu izpildi pirms termiņa šādos gadījumos:
8.3.1. Aizņēmējs ilgāk par 10 dienām kavē Aizdevuma līgumā un Rēķinā noteikto Aizdevuma atmaksu un
Aizdevuma piešķiršanas komisijas vai Procentu samaksu;
8.3.2. Aizņēmējs sniedzis Aizdevējam nepatiesu informāciju;
8.3.3. pret Aizņēmēju sākts šķīrējtiesas process vai tiesā tiek ierosināta civillieta par mantiska rakstura prasību, kas novērtējama naudas summā, kas pārsniedz Aizdevumu, vai tiek pieņemts lēmums par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā vai saistību bezstrīdus piespiedu izpildi, vai arī parādnieku datu bāzēs ir ievadīta informācija par Aizņēmēja parādiem, kas pārsniedz izsniegto Aizdevumu, pret Aizņēmēju tiek uzsākta parādu piedziņa;
8.3.4. Aizdevējs ir saņēmis lēmumu par Aizņēmēja fiziskās personas maksātnespējas procesa vai tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanu.
8.4. Aizdevēja atkāpšanās gadījumā Aizņēmējam ir pienākums pēc Aizdevēja pirmā pieprasījuma pirms termiņa pilnībā atmaksāt visus no Aizdevuma līguma un citu sniegto pakalpojumu noteikumiem izrietošos maksājumus, tajā skaitā, Aizdevumu, Aizdevuma piešķiršanas komisiju un Nokavējuma procentus, Līgumsodu, ja tādi ir bijuši aprēķināti.
8.5. Ja Aizdevējs Aizņēmējam ir nosūtījis parastas vai ierakstītas vēstules ar atgādinājumiem par no Aizdevuma līguma izrietošo saistību izpildes kavēšanu, Aizdevējam ir tiesības piedzīt no Aizņēmēja izdevumus, kas saistīti ar vēstules sagatavošanu un nosūtīšanu, ne vairāk kā 7,00 EUR (t.sk. PVN) apmērā par katru šādu vēstuli. Par katru Aizņēmējam izsniegto Aizdevumu Aizdevējam ir tiesības nosūtīt Aizņēmējam ne vairāk par 3 (trijām) šajā punktā minētajām vēstulēm.
8.6. Nokavējuma procentu un/vai Līgumsoda samaksa neatbrīvo Aizņēmēju no pienākuma izpildīt Aizdevuma līgumā minētās saistības.
8.7. Ja Aizņēmējs nepilda vai nepienācīgi pilda savas Aizdevuma līgumā noteiktās saistības, Aizdevējs ir tiesīgs nodot kavēto maksājumu piedziņas tiesības Trešajām personām, un šāda tiesību cesija var ietvert arī Aizņēmēja personas datu apstrādi, šo datu ievietošanu publiskajās datu bāzēs un Aizņēmēja personas datu nodošanu tiesību ieguvējam (cesionāram). Kavēto maksājumu piedziņas gadījumā piedziņas izdevumus sedz Aizņēmējs. Aizņēmējs piekrīt Aizdevēja tiesībām nodot Aizņēmēja personas datus apstrādei uz citu valsti, kā arī Aizdevēja saistītajiem uzņēmumiem.
8.8. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi gadījumā, ja saistības nav izpildītas no Pušu gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, ko izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi. Par nepārvaramu varu Puses uzskata apstākļus, kurus iepriekš Puses nav varējušas paredzēt un ietekmēt, tai skaitā, elektrības padeves traucējumus, LR un Eiropas Kopienas institūciju pieņemtos normatīvos aktus, streikus, kara darbību, dabas katastrofas vai citus iemeslus, kurus Puses nav spējušas nedz novērst, nedz paredzēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem tikai un vienīgi gadījumā, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas Aizdevuma līguma paredzētās saistības. Pēc nepārvaramas varas apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi.
8.9. Pusēm Aizdevuma līguma izpildes gaitā izmantojot sakaru līdzekļus, Aizdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, faksimila, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Aizdevēja pakalpojumus lietošanas traucējumu dēļ, tostarp, bet ne tikai sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, Mājas lapas darbības traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (tostarp Internetbankas) darbības traucējumu dēļ. Minētie riski ir piekritīgi Aizņēmējam, kuram šaubu gadījumā ir nepieciešams sazināties ar Aizdevēju un pārliecināties par Aizdevuma līgumā pielīgtās saistības korektu izpildi. 

9. Aizņēmēja datu apstrāde.
9.1. Aizdevējs veic Aizņēmēja personas datu apstrādi ar šādu mērķi: klientu uzskaite, pakalpojumu sniegšana, piedāvāšana un uzturēšana, aizņēmēju līgumisku saistību izpildes nodrošināšana un parādu piedziņa, telefonsarunu ierakstīšana un ierakstu uzglabāšana ar mērķi veikt darbinieku sniegtā apkalpošanas servisa kvalitātes novērtēšanu, izveidot un uzturēt personu kredītvēstures datu bāzi – reģistru, kurā tiek apkopota informācija par SIA “VIA SMS” parādu atgūšanas procesa gaitā konstatētiem maksājuma procesa kavējumiem, kā arī kavēto maksājumu izpildes faktiem, Aizdevēja finansiālo interešu aizsardzībai, lai izvērtētu potenciālo kredītrisku un veiktu profilēšanu mārketinga un kredītspējas izvērtēšanas vajadzībām.
9.2. Personas datu apstrādes pamatprincipi ir noteikti Aizdevēja Privātuma politikā, kas atrodama mājas lapās www.viasms.lvwww.viacredit.lvwww.savacard.lv
9.3. Lai nodrošinātu šī Aizdevuma līguma izpildi un sazinātos ar Aizņēmēju, Aizdevējam ir tiesības veikt Aizdevēja rīcībā esošo Aizņēmēja personas datu apstrādi, izmantot saņemtos Aizņēmēja personas datus Aizdevuma līguma izpildei, kā arī Aizdevējs ir tiesīgs veikt Aizņēmēja datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c.), kā arī nodot un saņemt Aizņēmēja datus un citu informāciju no Trešām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām (piem., no Iedzīvotāju reģistra, Latvijas Bankas Kredītu reģistra, Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aģentūras, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencētiem kredītinformācijas birojiem, kā arī nodot datus citām ar Aizdevēju saistītajām sabiedrībām, u.c.) un apstrādāt tos. Aizņēmējs piekrīt gan datu apstrādei un Aizņēmēja datu saņemšanai, nosūtīšanai Trešām Personām ne tikai par Aizņēmēja pienācīgi, bet arī nepienācīgi pildītiem aizdevumiem.
9.4. Aizņēmējs piekrīt un neiebilst, ka Aizdevējs izvieto informāciju par Aizņēmēju un Aizņēmēja parādu Aizdevējam, kas izriet no Aizdevuma līguma, jebkurās Aizdevēja vai trešo personu datu bāzēs kredītvēstures veidošanai, ja no šāda parāda izveidošanās ir pagājušas vairāk par 3 (trīs) dienām. Aizdevējam ir tiesības citu Aizņēmēja kreditoru tiesību aizsardzības interesēs paziņot trešajām personām par Aizņēmēju un viņa parādu.
9.5. Aizdevējs šī Līguma kontekstā ir uzskatāms par personas datu pārzini, kura darbība ir organizēta atbilstoši 27.04.2016. Eiropas Parlamenta un padomes regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

10. Konfidencialitāte
10.1. Aizdevējs apstiprina, ka jebkura informācija par Aizņēmēju Aizdevuma līguma sakarā ir uzskatāma par konfidenciālu. Informāciju par Aizņēmēju Aizdevējs sniedz saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un tikai noteiktām personām, noteiktā kārtībā un apjomā.
10.2. Ja Aizņēmējs nav izpildījis Aizdevuma līguma saistības, Aizdevējam ir tiesības sniegt informāciju par
Aizņēmēju bez iepriekšējas Aizņēmēja piekrišanas jebkurai Trešai personai pēc savas izvēles.
10.3. Aizdevējam ir tiesības sniegt informāciju par Aizņēmēju Aizdevēja grupas uzņēmumiem, citiem uzņēmumiem vai sabiedrībām, kuras tieši vai netieši ieguvušas būtisku līdzdalību Aizdevēja pamatkapitālā vai kurās Aizdevējs ir ieguvis tiešu vai netiešu līdzdalību, un personas datu apstrādes sistēmu, kuru pārzinis ir Aizdevējs, LR Datu valsts inspekcijā reģistrētiem personas datu operatoriem, ciktāl informācija ir nepieciešama tiem nodoto funkciju veikšanai.

11. Citi noteikumi
11.1. Aizdevuma līgums vai tā pārjaunojuma līgums Aizdevuma termiņa pagarināšanas gadījumā ir noslēgts elektroniskā formā. Aizdevējs pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma nosūta tos drukātā formātā uz Aizņēmēja norādīto deklarēto un/vai faktisko dzīvesvietas adresi. Šādi nosūtītam Aizdevuma līguma vai pārjaunojuma līguma eksemplāram nav jābūt parakstītam no Aizdevēja puses.
11.2. Aizdevuma līgums darbojas līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei un ir uzskatāms par izpildītu ar brīdi, kad Aizņēmējs ir atmaksājis Aizdevumu, Aizdevuma izsniegšanas komisiju vai Procentus, Nokavējuma procentus, Līgumsodu, ja tādi tikuši piemēroti, kā arī citus maksājumus, kas izriet no Aizdevuma līguma. 
11.3. Aizdevējam ir tiesības cedēt (nodot) savas prasījuma tiesības pret Aizņēmēju Trešajām personām bez Aizņēmēja piekrišanas. Aizņēmējam arī ir tiesības cedēt (nodot) savas prasījuma tiesības pret Aizdevēju Trešām personām bez Aizdevēja piekrišanas.
11.4.Lai attīstītu un uzlabotu Aizdevēja piedāvātos pakalpojumus, kā arī izpildītu no likuma izrietošos Aizdevēja pienākumus, Aizdevējam ir tiesības vienpusēji veikt grozījumus šajā Līgumā. Aizdevējs grozītos šī Līguma noteikumus ievieto Lietotāja profilā, kur tos no savas puses tiešsaistē apstiprina Aizņēmējs. 
11.5. Aizņēmējs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no piedāvāto Līguma grozījumu ievietošanas Lietotāja profilā, var nepiekrist piedāvātajiem grozījumiem, par to iepriekš informējot Aizdevēju. Tādā gadījumā līdz brīdim, kamēr Puses ir izpildījušas savas saistības viena pret otru, starp Pusēm paliek spēkā esošā Līguma redakcija, izņemot gadījumus, kad izmaiņas Līgumā Aizdevējs veic dēļ prasībām vai izmaiņām LR normatīvajos aktos. 
11.6. Aizņēmējam ir pienākums savlaicīgi samaksāt šajā Aizdevuma līgumā un citu sniegto pakalpojumu noteikumiem norādītos maksājumus. Aizņēmējam ir pienākums savlaicīgi maksāt Procentus un veikt citus maksājumus tikai par to laika posmu, līdz kuram Aizņēmējs pilnā apmērā nokārto savas saistības pret Aizdevēju.
11.7. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā latviešu valodā un nosūtāmi otrai Pusei pa pastu, faksu vai e-pastu, uz adresi vai faksa numuru, kas ir norādīti Aizdevuma līgumā vai Aizņēmējam veicot reģistrāciju.
11.8. Pa pastu nosūtītā korespondence, izņemot Rēķinu, uzskatāma par saņemtu 7.dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu.
11.9. Noslēdzot šo līgumu, Aizņēmējs apliecina, ka nepārprotami piekrīt saņemt komerciālos paziņojumus, reklāmas materiālus, jaunumus un citu līdzīgu informāciju, kura tiks nosūtīta uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādīto mobilo sakaru operatora piešķirto pieslēguma numura vai Aizņēmēja e-pasta adresi. Aizņēmējam savā Lietotāja profilā ir tiesības atteikties no komerciālo paziņojumu saņemšanas. 
11.10. Pušu starpā pastāvošie strīdi risināmi Aizņēmējam vispirms vēršoties pie Aizdevēja ar sūdzību vai iesniegumu un mēģinot strīdu atrisināt izlīguma veidā. Ja pusēm neizdodas atrisināt strīdu izlīguma veidā, aizņēmējam ir tiesības vēsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, pie patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāja, Patērētāju strīdu risināšanas komisijā vai tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
11.11. Noslēdzot šo līgumu, Aizņēmējs apliecina, ka ir atbildīgi izvērtējis savas materiālās iespējas Aizdevumu atdot atbilstoši šī līguma noteikumiem, kā arī novērtējis ar Aizdevumu saistītos iespējamos finansiālos riskus.
11.12. Līgums darbojas un ir spēkā līdz pilnai saistību izpildei no Aizņēmēja puses, ievērojot šeit norādītos izņēmumus.
11.13. Pirms šī līguma noslēgšanas un līguma darbības laikā papildus līgumā noteiktajam Pušu tiesības un pienākumi ir noteikti Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas regulē jautājums attiecībā uz distances un patērētāju kreditēšanas līgumiem, tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas Civillikumā, Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un noteikumos par distances un patērētāju kreditēšanas līgumiem.
11.14. Līgums pieejams latviešu un krievu valodā. Neskaidrību gadījumā, noteicošais ir līguma teksts latviešu valodā.
11.15. Aizdevēja kontaktinformācija – tālrunis (+371) 67 212 412; fakss (+371) 67 212 369; e-pasts: [email protected]. Aizdevējs sniedz informāciju latviešu un krievu valodā.
11.16. Aizdevuma līguma noteikumu izpildes uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010.

VIACREDIT.lv – ērti aizņemties!

  • Skaidri atmaksas nosacījumi

  • Nauda tavā kontā tajā pašā dienā

  • Izvēlies pats, cik ātri atmaksāt aizdevumu

  • Ērta pieteikšanās tiešsaistē

Darba laiks

Darbdienās :8:00 - 22:00
Sestdienās, Svētdienās :9:00 - 20:00